Hexagon Alumni Meeting
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Hexagon Alumni Meeting

Thành viên Hexagon gồm các bạn vừa kết thúc kỳ thi UEE 2011 và các em chuẩn bị thi năm UEE 2012 đã có cuộc giao lưu và ăn trưa cùng các...
30 Jul 2013
Trang   <12345