Mathley

Mathley No 3

Download
Mathley No 3

Trong số này có các bài toán của tác giả: Vũ Thế Khôi, Lưu Bá Thắng, Michel Bataille, Trần Quang Hùng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Minh Hà,  Titu Andreescu, Trần Minh Ngọc. Lời giải các bài kỳ trước.