Câu hỏi

Tìm ra nhóm Hexagon trên Facebook như thế nào?

Trả lời: Vào google, gõ chữ Hexagon on facebook, hoặc Hexagon Education on Facebook. Cách khác trực tiếp hơn là tìm dưới chân trang chủ Hexagon.edu.vn có dường dẫn đến Facebook.