Câu hỏi

Lấy APMOPS sample questions ở đâu?

Trả lời: Đề thi APMOPS được công bố hàng năm, thường không có đáp án, trên trang website của Hwa Chong, hoặc trên các trang cá nhân. Hexagon cũng tổng hợp và đưa lên website các đề thi, bình luận liên quan đến các bài toán APMOPS, trong mục Tài nguyên. PHHS có thể vào trang chủ Hexagon, gõ vào khung tìm kiếm chữ APMOPS là sẽ ra tài liệu liên quan.