Câu hỏi

Hồ sơ học bổng ASEAN Singapore lấy ở đâu?

Trả lời: Hồ sơ học bổng ASEAN hiện nay mở trên website của Bộ Giáo dục Singapore từ tháng 2, 3 hàng năm.