Câu hỏi

Hexagon có lớp ôn thi HSG quốc gia các môn hay không?

Trả lời: Chúng tôi mới thực hiện được chương trình này ở môn: Toán học, kỳ thi VMO