Mathley

Mathley No 2

Download
Mathley No 2 (May 2014)

Số này có các bài toán do các tác giả sau đề xuất: Vũ Hà Văn (đại học Yale, Hoa Kỳ), Nguyễn Minh Hà (đại học Sư phạm Hà Nội), Trần Quang Hùng (đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội), Nguyễn Văn Linh (sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội), Trần Minh Ngọc (sinh viên Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh).