Giảng viên

Nguyễn Thịnh

Giới thiệu:
Thầy Nguyễn Thịnh giảng dạy tại Khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 2003, chuyên ngành Xác Suất Thống Kê. Là chuyên gia về xác suất thống kê, tài chính định lượng, tiến sĩ Nguyễn Thịnh có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức đầu tư tài chính quốc tế, ngân hàng, làm việc về thuật toán, và mô hình. Tại Hexagon, thầy Thịnh giảng dạy nội dung Xác Suất, Thống kê từ những ngày đầu và đóng góp cho thành công của chương trình UEE.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
toán tử ngẫu nhiên, tập ngẫu nhiên, điểm bất động, thống kê, toán tài chính
Khóa học:
Xuất bản:
[01]

Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh, Infinite-Dimensional Ito Processes with respect to Gaussian random measures and the Ito formular, Vietnam Journal of Mathematics, no. 33, p. 223-240, 2005.        

[2]

Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh, On the extention of random operators, Procedding of the International Conference “ Abstract and Applied Analysis”, World Scientific Publishing, no. 30, p. 547-562, 2004.

[03] Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh, Random bounded operators and their extension, Kyushu Journal of Math., no. 58, p. 257-279, 2004.
[04] Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Thịnh, On the extention of random operators, Procedding of the International Conference “ Abstract and Applied Analysis”, World Scientific Publishing, no. 30, p. 547-562, 2004.
[05] Nguyễn Thịnh, Biểu diễn phổ của toán tử ngẫu nhiên, Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về xác suất thống kê, 2005.