Giảng viên

Dương Hải Triều

Giới thiệu:
Thầy Dương Hải Triều là Tiến sỹ Vật lý giảng dạy nhiều năm tại Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội sau khi học Đại học ngành Vật lý lý thuyết tại Đại học Tổng hợp Kharkov, Ucraina, Liên Xô. Thầy Triều học nghiên cứu sinh tại Học Viện AGH, Krakov, Ba lan, bảo vệ luận án tiến sỹ tại Viện Vật lý thuộc Viện Hà Lâm Ba lan năm 1991. Từ năm 2011, tại Hexagon thầy Triều giảng dạy vật lý cho chương trình UEE.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
vật lý lý thuyết
Khóa học:
vật lý A level (thuộc chương trình UEE)
Xuất bản:
[01] Magnetostriction of dilute amorphous alloys with cerium impurities; Duong Hai Trieu; Acta Physica Polonica, Vol. A74 (1988) 639-649
[02] Magnetostriction of dilute alloys of transition metal in nonmagnetic host metal; Duong Hai Trieu; Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 72 (1988) 300-306, North-Holland.
[03] Magnetostriction of the dilute amorphous alloys YbAu; Duong Hai Trieu; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 75 (1988) 7-12, North-Holland.
[04] Superconductivity in the weak-hopping Anderson lattice model with finite on-site repulsion; Duong Hai Trieu; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 97 (1991) 131-134, North-Holland
[05] Superconductivity in the t-J model with infinitely large on-site repulsion; Duong Hai Trieu; Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 176 (1997) 197-205, North-Holland
[06] Singlet superconductivity in the t-J model; Duong Hai Trieu; Communications in Physics, Vol. 8, No 2, (1998), pp. 93-100.
[07]  d-wave superconductivity in the t-J model; Duong Hai Trieu; Communications in Physics, Vol. 9, No. 1 (1999), pp. 32-40.
[08] Superconductivity in the t-J model; Duong Hai Trieu; Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Lý thuyết lần thứ 25 tại Đà lạt, (2001), pp. 128-135.
[09] Calculation of optimal doping of high-Tc superconductors; Duong Hai Trieu; Communications in Physics; Vol. 12, No. 1 (2002),  pp. 10-19.
[10] Calculation of Tc and optimal doping of high-Tc superconductors; Duong Hai Trieu; Communications in Physics, Vol. 13, No. 1 (2003) pp. 48-57
[11] Open system of two qubits in coupled cavities without field excitation; Duong Hai Trieu; Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 3 (2009) pp.299 – 306.
[12] Transition from ferromagnetic phase to paramagnetic phase in colossal magnetoresistance manganites; Duong Hai Trieu; APCTP – ASEAN workshop in Nha trang 2008
[13] Dynamics in a system of four qubits in two cavities; Duong Hai Trieu; APCTP – ASEAN workshop in Nha trang 2008. 
[14] Cavity quantum electrodynamics of charge qubits with decoherence; Nguyen Van Hop, Nguyen Van Hieu, Nguyen Bich Ha, Duong Hai Trieu; Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 2 (2009), pp. 265 – 276.
[15] The quantum dynamics of two qubits inside two distant microcavities connected via a single-mode optical fiber; Nguyen Van Hieu, Nguyen Bich Ha, Duong Hai Trieu; IOP Publishing, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotchnol. 1 (2010) 015001