Tài nguyên

Kiểm tra đầu vào chương trình UEE và SMS

Download
Qualifying Test
Học sinh tham gia chương trình UEE và/hoặc SMS tại Hexagon cần thực hiện bài kiểm tra đầu vào xếp lớp. Tài liệu đính kèm là mẫu bài kiểm tra đã được sử dụng tại Hexagon, thí sinh có thể tham khảo. Chúng tôi có thể từ chối những thí sinh không đạt.