Mathley

Tổng tập Mathley, 2011-2012

Download
Mathley All Problems and Solutions

Tài liệu này gộp tất cả bài toán và lời giải từ những số đầu tiên của Mathley đã hoạt động hơn một năm. Lần này, Mathley trở lại với nhiều "món ăn" cho những người giỏi toán hơn với đủ những nội dung thi HSG quốc gia, thi Olympiad quốc tế.