Giảng viên

Nguyễn Minh Hải

Giới thiệu:
Thầy Nguyễn Minh Hải là giảng viên Hoá học tại Hexagon từ năm 2012, sau các thầy Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Đậu. Thầy có kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, là giảng viên Khoa Hoá học của trường KHTN. Thầy Hải nhận bằng tiến sỹ Hoá học của trường Đại học Quốc Gia Singapore năm 2012.
Tham gia: UEE JMS tư vấn gia sư paragon
Quan tâm:
inorganic chemistry, photochemistry
Khóa học:
Chemistry Advanced level, UEE
Xuất bản:
[01] Minh-Hai Nguyen and John H. K. Yip, Gold(I) and Platinum(II) Tetracenes and Tetracenyldiacetylides: Structural and Fluorescence Color Changes Induced by σ-Metalation, Organometallics 2010 29 (11), 2422-2429
[02] Minh-Hai Nguyen and John H. K. Yip, Pushing Pentacene-Based Fluorescence to the Near-Infrared Region by Platination, Organometallics 2011 30 (23), 6383-6392
[03] Minh-Hai Nguyen and John H. K. Yip, Platinum-Conjugated Homo- and Heterobichromophoric Complexes of Tetracene and Pentacene, Organometallics 2012 31 (21), 7522-7531
[04] Minh-Hai Nguyen, Chun-Yuen Wong, and John H. K. Yip, Ligand Perturbations on Fluorescence of Dinuclear Platinum Complexes of 5,12-Diethynyltetracene: A Spectroscopic and Computational Study, Organometallics 2013 32 (6), 1620-1629